top of page
marcus_logo_smart_white_bck.png

Podmínky aplikace

Tyto podmínky aplikace upravují registraci a používání mobilní aplikace Marcusapp. Provozovatelem a zároveň stranou smlouvy uzavřené dle těchto podmínek aplikace je naše společnost


MarcusApp s.r.o. 
se sídlem Šimáčkova 908/17, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 07639848a
není plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 304242

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Dále v těchto podmínkách aplikace jsou používány některé níže definované pojmy:
- uživatel jste vy jako fyzická osoba, která využívá služby mobilní aplikace;
- podmínkami aplikace se rozumí tyto podmínky aplikace;
- kampaň je propagace inzerenta, jeho produktů nebo služeb v mobilní aplikaci vyjádřená v elektronické formě. Po splnění podmínek kampaně inzerenta obdržíte příslušný počet kreditů. Podmínky kampaně a počet kreditů za jejich splnění se může u jednotlivých kampaní lišit;
- unikátní zhlédnutím se rozumí splnění podmínek kampaně v mobilní aplikaci z vaší strany;
- inzerentem se rozumí fyzická podnikající či právnická osoba, která prostřednictvím mobilní aplikace propaguje sebe, své výrobky nebo služby, a za tím účelem vytváří v mobilní aplikaci kampaně;
- mobilní aplikací (nebo jenom „aplikací“) se rozumí mobilní aplikace Marcusapp;
- naše společnost (nebo jen „my“) je společnost MarcusApp s.r.o., se sídlem Šimáčkova 908/17, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 07639848, není plátcem DPH, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 304242;
- občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- služba je souhrn funkcí mobilní aplikace určených pro uživatele, popřípadě další služby přímo uvedené v mobilní aplikaci;
- smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi vámi a naší společností podle těchto podmínek aplikace, zejména, nikoliv však výhradně, půjde o smlouvu o poskytování služeb;
- zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


1.2. Tyto podmínky aplikace upravují registraci a používání mobilní aplikace. Podmínkou pro používání mobilní aplikace je přijetí a dodržování těchto podmínek aplikace.


1.3. Pro využití mobilní aplikace je třeba si mobilní aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store (dle operačního systému vašeho mobilního zařízení) a instalovat ji ve vašem mobilním zařízení. Upozorňujeme, že podmínkou pro využívání mobilní aplikace je přístup k internetu. Plně odpovídáte za volbu poskytovatele internetu; v případě nevhodného připojení neodpovídáme za ztíženou možnost užívání mobilní aplikace. Mobilní aplikaci můžete odinstalovat, a to způsobem stanoveným operačním systémem vašeho mobilního zařízení. Odinstalací nedojde ke zrušení vašeho uživatelského účtu.


1.4. Používání mobilní aplikace je bezplatné. Náklady na internetové připojení si hradíte sami.


1.5. Náš právní poměr se řídí především následujícími dokumenty:


- těmito podmínkami aplikace, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
- Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů (včetně využívání tzv. souborů cookies);
- podmínkami a pokyny uvedenými v mobilní aplikaci;
a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:
- občanským zákoníkem; 
- zákonem o ochraně spotřebitele (pouze pokud jste spotřebitelem).


1.6. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany. 


1.7. Souhlas s podmínkami aplikace vyjadřujete při vyplnění registračního formuláře. Bez souhlasu s podmínkami aplikace nelze registraci v mobilní aplikaci dokončit.


1.8. V případě, že je některé ustanovení těchto podmínek aplikace neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. 


1.9. Znění podmínek aplikace můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním podmínek aplikace, za jehož účinnosti vznikly.

2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Abyste mohli využívat všechny funkce mobilní aplikace, je nutné se zaregistrovat. Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení, číslo bankovního účtu a e-mailovou adresu, telefonní číslo a zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet. 


2.2. E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu jste povinni zachovávat v tajnosti. Neneseme odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami. V případě změn ve vašich údajích je v uživatelském účtu co nejdříve upravte.


2.3. Vezměte na vědomí, že není možné pro jednu osobu vytvořit více uživatelských účtů. Každý uživatel mobilní aplikace je oprávněn mít zřízen pouze jeden uživatelský účet.


2.4. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete zejména plnit jednotlivé kampaně inzerentů a získávat tak příslušný počet kreditů, spravovat uživatelský účet a využívat další funkční části mobilní aplikace. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny v mobilní aplikaci.


2.5. Pokud chcete svůj uživatelský účet zrušit, můžete k tomu využít tlačítko ve vašem uživatelském účtu, případně informujte nás a my jej smažeme.


2.6. Vezměte na vědomí, že máme právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, či jej po dobu nutnou k nápravě závadného stavu zablokovat, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto podmínek aplikace, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů. Dále máme právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, nebo pokud bylo pro jednu osobu založeno více uživatelských účtů v rozporu s článkem 2.3 těchto podmínek aplikace.

3. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE


3.1. V mobilní aplikaci je seznam kampaní inzerentů. U každé kampaně jsou uvedeny podmínky, které je nutné splnit pro unikátní zhlédnutí této kampaně. Podmínky unikátního zhlédnutí volí příslušný inzerent.


3.2. V mobilní aplikaci je u každé z kampaní uveden také počet kreditů, které obdržíte, pokud splníte podmínky unikátního zhlédnutí kampaně. Nárok na příslušný počet kreditů vám vzniká v okamžiku, kdy dojde k unikátnímu zhlédnutí kampaně, tj. v okamžiku splnění všech podmínek kampaně nastavených inzerentem.


3.3. Kredity vám budou připsány do vašeho uživatelského učtu nejpozději do 48 hodin od okamžiku unikátního zhlédnutí. Stav kreditů je možné zjistit prostřednictvím příslušné sekce vašeho uživatelského účtu. Berte na vědomí, že si vyhrazujeme právo nepřipsat vám kredity za unikátní zhlédnutí kampaně, případně tyto kredity z vašeho uživatelského účtu odstranit, v případě, že nedojde k úhradě našich služeb týkajících se této konkrétní kampaně ze strany inzerenta. 


3.4. Prostřednictvím svého uživatelského účtu můžete požádat o vyplacení kreditů v poměru 10 kreditů = 1 Kč. Částku v příslušné výši vám zašleme do 30 dnů od okamžiku, kdy o výplatu prostřednictvím uživatelského účtu požádáte, a to na bankovní účet uvedený ve vašem uživatelském účtu.


3.5. Berte na vědomí, že nelze vyplácet částky nižší než 500 Kč (5.000 kreditů). Pokud požádáte o výplatu částky nižší než 500 Kč, bude vaše žádost automaticky zamítnuta a budeme moci požádat o výplatu opět až v okamžiku, kdy dosáhnete příslušného minimálního počtu kreditů.


3.6. Bude-li vám vyplacena menší částka, než o kterou jste požádali, případně obdržíte za unikátní zhlédnutí menší počet kreditů, než je uveden u příslušné kampaně, kontaktujte nás. Nápravu provedeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od vašeho oznámení. Reklamaci doporučujeme zaslat na naši emailovou adresu uvedenou v mobilní aplikaci, proces reklamace se tím podstatně urychlí. Tím není dotčeno vaše právo zaslat reklamaci i jiným způsobem, například písemně na adresu našeho sídla nebo provozovny.


3.7. Dojde-li ke zrušení vašeho uživatelského účtu na vaši žádost, vyplatíme vám příslušnou částku do 30 dnů ode dne zrušení uživatelského účtu, pokud máte ke dni zrušení uživatelského účtu na tomto účtu alespoň 5.000 kreditů. V opačném případě vám částka nebude vyplacena. Obdobně budeme postupovat v případě, že zrušíme váš uživatelský účet v důsledku ukončení provozování mobilní aplikace z naší strany.


3.8. Dojde-li z vaší strany k porušení těchto podmínek aplikace, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů, jsme oprávněni zrušit váš uživatelský účet bez jakékoliv náhrady (výplaty), a to i v případě, pokud bude ve vašem uživatelském účtu 5.000 a více kreditů.


3.9. Při využívání mobilní aplikace a našich služeb jste povinni postupovat tak, abyste nepoškozovali dobré jméno naší společnosti, mobilní aplikace nebo jiných našich služeb.

4. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE


4.1. Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu nebo prostřednictvím mobilní aplikace. 


4.2. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupit od smlouvy lze zrušením vašeho uživatelského účtu. Podmínky výplaty kreditů nebo příslušné částky za kredity se v tomto případě řídí článkem 3 těchto podmínek aplikace.


4.3. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
Pro podání stížnosti týkající se našich služeb, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE


5.1. Obsah mobilní aplikace umístěný v mobilní aplikaci je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah naší společnosti, jiných uživatelů a třetích osob (případně jiných osob jiných než vás) nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele příslušných práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných v mobilní aplikaci. 
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 


5.2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do mobilní aplikace nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání mobilní aplikace nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.


5.3. Pokud se při užívání mobilní aplikace dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup do mobilní aplikace, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.


5.4. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy v mobilní aplikaci může dojít k opuštění mobilní aplikace a k přesměrování do aplikací nebo na webové stránky třetích subjektů.


Tyto podmínky aplikace jsou platné a účinné od 1.7. 2019.

bottom of page