top of page
marcus_logo_smart_white_bck.png

Zásady ochrany osobních údajů


Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými v souvislosti s fungováním mobilní aplikace Marcusapp (dále jen „mobilní aplikace“)
 

Správce osobních údajů:
MarcusApp s.r.o. 
se sídlem Šimáčkova 908/17, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 07639848 
není plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 304242

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
adresa pro doručování: Šimáčkova 908/17, Holešovice, 170 00 Praha 7
telefonní číslo: 608 963 796
kontaktní e-mail: marcus@marcusapp.cz

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?
Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


1.2. Co jsou osobní údaje?
Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):
- identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, číslo bankovního účtu, pohlaví, datum narození, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
- kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa;
- další údaje, jako např. údaje o poloze, IP adresa (síťový identifikátor) včetně zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů do mobilní aplikace a další obdobné informace.

2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?
Své osobní údaje nám poskytujete zejména při zřízení uživatelského účtu. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom, prosím.


2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?
- Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu a osobní údaje nezbytné pro řádné poskytování našich služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu a poskytování našich služeb. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.
- Vaši e-mailovou adresu a vaše telefonní číslo jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našich služeb obdobných těm, které jsme vám poskytnuli nebo které vám poskytujeme. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.
- Pokud nám k tomu potvrzením v mobilní aplikaci dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané v mobilní aplikaci zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.
- Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením vašeho zařízení). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.


Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu. 


2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?
Osobní údaje zadané v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.
Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování mobilní aplikace, ve které budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty.

3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI


3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:


- prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
- telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;
- písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
- v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.


3.2. Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím: 
- účel zpracování;
- kategorie zpracovávaných osobních údajů;
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
- doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.


3.3. Právo na opravu 
Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů. 


3.4. Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.


3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
jste odvolali souhlas se zpracováním;
jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.


3.6. Právo na omezení zpracování 
Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud: 
- popíráte přesnost svých osobních údajů;
- je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
- již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
- vznesete námitku proti zpracování.
Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.
Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů. 


3.7. Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.


3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?
Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu. 
Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


4.1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?
Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení. 
V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. 
Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.
Vaše osobní údaje zpracovává zejména:
- společnost Google LLC;
- společnost Seznam.cz, a.s.

- společnost Facebook Inc.


4.2. Jak osobní údaje zpracováváme?
Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. SOUBORY COOKIES 


5.1. Co jsou to cookies?
Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka mobilní aplikace, které umožňují fungování mobilní aplikace.
Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování mobilní aplikace. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v mobilní aplikaci nebo ve vašem zařízení.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce mobilní aplikace.


5.2. Jaké cookies a pro jaké účely mobilní aplikace využívá?
Mobilní aplikace používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení mobilní aplikace. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.


Cookies, které využívá mobilní aplikace, jsou následující: 
- cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k naší aplikaci; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

  • nezbytné cookies – umožňují navigaci v mobilní aplikaci a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

  • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání mobilní aplikace (počet návštěv, čas strávený v mobilní aplikaci apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

- cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiným službám, webovému rozhraní nebo aplikaci, a to i když se nacházíte v naší aplikaci; tyto cookies nám umožňují analyzovat aplikaci a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

  • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

  • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam v mobilní aplikaci; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak naši aplikaci využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

5.3. Používané služby pracující s cookies
Aplikace používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“). Tato služba pracuje s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.
Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.


Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1.7. 2019.

bottom of page